punto 8 consiglio proposta n.18 interpellanza zerynthia polyxena